پرشیا

نوع خودرو با راننده بدون راننده
پژو پرشیا  8.000
 10.000

مبالغ بر حسب تومان و به ازای یک ساعت اجاره می باشد.


پرشیا