اوپتیما 2015

نوع خودرو با راننده بدون راننده
اوپتیما 2015
17.000
20.000

مبالغ بر حسب تومان و به ازای یک ساعت اجاره می باشد.


اوپتیما 2015