بنز C200 جدید

نوع خودرو با راننده بدون راننده
بنز C200 جدید
30.000
35.000

مبالغ بر حسب تومان و به ازای یک ساعت اجاره می باشد.


بنز C200 جدید