سانتافه جدید

نوع خودرو با راننده بدون راننده
سانتافه جدید
20.000
25.000

مبالغ بر حسب تومان و به ازای یک ساعت اجاره می باشد.


سانتافه جدید