سوناتا جدید

نوع خودرو با راننده بدون راننده
سوناتا جدید
17.000
20.000

مبالغ بر حسب تومان و به ازای یک ساعت اجاره می باشد.


سوناتا جدید